Contracterende partij
Nederland
Beheerder

Deze persoon krijgt de rol van beheerder voor Workplace Pure.

 • min. 8 tekens
 • min. 1 kleine letter
 • min. 1 hoofdletter
 • min. 1 cijfer
 • min. 1 speciaal teken
Contactpersoon

Voor alle algemene vragen of zaken in verband met contracten/facturen.

Workplace Pure domein

Het domein van Workplace Pure wordt gebruikt als een prefix voor alle gebruikers van uw bedrijf tijdens het aanmelden. (Voorbeeld login: )

Gebruiksvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied
  1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de klant en Konica Minolta Business Solutions Nederland BV, Capellalaan 65, 2132JL Hoofddorp, ingeschreven bij KvK onder nr: 30074358, info@konicaminolta.nl, (hierna „Konica Minolta” of “Dienstverlener”) met betrekking tot het gebruik van het Workplace Pure platform op https://evolution.konicaminolta.nl (hierna het „Platform”) en daarop aangeboden clouddiensten.
  2. Het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door zakelijke klanten binnen Nederland.
 2. Gebruik van het Workplace Pure platform
  1. De toegang tot de website waarop het Platform zich bevindt is gratis. De klant betaalt enkel voor de Clouddiensten die hij bestelt en die werden aanvaard door de Dienstverlener.
  2. De klant dient zich te registreren alvorens gebruik te kunnen maken van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten. Bij de registratie moeten de door de klant ingevoerde gegevens juist en volledig zijn, en door de klant steeds worden bijgewerkt.
  3. Na controle van de registratiegegevens en aanvaarding van de klant zal de Dienstverlener een transactieaccount voor de klant aanmaken (hierna de „Klantenaccount”).
  4. De klant kan meerdere gebruikersaccounts voor zijn/haar Klantenaccount aanmaken. Gebruikersaccounts mogen alleen worden aangemaakt en onderhouden voor personen die bevoegd zijn om de klant te vertegenwoordigen in juridische transacties.
  5. Konica Minolta heeft het recht te weigeren om een Klantenaccount aan te maken en een Klantenaccount of gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen indien:
   1. de klant een natuurlijk persoon is;
   2. de registratiegegevens van de klant onjuist, onvolledig of niet up-to-date zijn;
   3. de kredietwaardigheid van de klant onvoldoende is;
   4. de klant, ondanks waarschuwingen, ernstig of herhaaldelijk in gebreke blijft bij de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, zoals omschreven in artikel 6; of
   5. een Klantenaccount of gebruikersaccount zonder toestemming op een onwettige of anderszins ongepaste manier wordt gebruikt.
 3. Bestelling en gebruik van clouddiensten
  1. De onderliggende clouddiensten die op het Platform worden aangeboden, betreffen diensten die worden geleverd door Konica Minolta of derde leveranciers (ook individueel of gezamenlijk „Dienstverlener(s)” genoemd) en waartoe de klant toegang heeft via het Platform en die hij/zij dus kan gebruiken via het Internet (bekend als „Software as a Service (SAAS)”).
  2. De functie(s)/specificaties van de individuele clouddiensten en prijzen zijn te vinden op het Platform.
  3. Indien de klant via het Platform een overeenkomst sluit voor het gebruik van een clouddienst, treedt tussen de Klant en de betrokken Dienstverlener voor de overeengekomen termijn een overeenkomst onder bezwarende titel in werking waarin aan de Klant de mogelijkheid wordt verleend om gebruik te maken van een bestelde clouddienst. In het bijzonder komt de overeenkomst als volgt tot stand:
   1. Een online overeenkomst voor het gebruik van een clouddienst komt tot stand indien
    (1) de klant het desbetreffende bestelproces voltooid door de vereiste gegevens in te voeren op het Platform, wat tegelijkertijd resulteert in een bindend aanbod van de Klant aan de Dienstverlener om de bijbehorende overeenkomst te sluiten, en
    (2) de Dienstverlener dit aanbod aanvaardt, hetzij uitdrukkelijk door middel van een verklaring, hetzij impliciet door levering van de door de Klant gevraagde clouddienst. Een ontvangstbevestiging van een Dienstverlener houdt geen aanvaarding van het aanbod in.
   2. Zodra de overeenkomst is afgesloten, zal de Dienstverlener de voor het gebruik van de betreffende clouddienst noodzakelijke toegangsgegevens naar de klant sturen op het door de klant tijdens het bestelproces opgegeven e-mailadres, en zal hij de clouddienst voor de klant toegankelijk maken op het routeruitgangspunt van het datacentrum waar de host-server van de clouddienst wordt geëxploiteerd (hierna het „Overdrachtspunt“). Het tot stand brengen en onderhouden van de verbinding tussen de IT-systemen van de klant en het Overdrachtspunt maken geen deel uit van deze overeenkomst en vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
   3. De Gebruiker van het Platform zal alle diensten en prijzen kunnen inzien in het winkelgedeelte op het Platform, maar kan alleen die clouddiensten gebruiken waarvoor de Klant een overeenkomst heeft gesloten met de Dienstverlener.
   4. De gebruiksvoorwaarden worden voor iedere individuele clouddienst weergegeven in de productomschrijving van de betrokken clouddienst op het Platform. Deze gebruiksvoorwaarden dienen door de klant te worden geaccepteerd op het ogenblik van bestelling. Indien er geen specifieke gebruiksvoorwaarden zijn vermeld, of indien de voorwaarden een juridische leemte bevatten, zijn deze Algemene Voorwaarden aanvullend of vervangend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid zullen de gebruikersvoorwaarden primeren.
  4. Een clouddienst kan worden besteld op basis van vier verschillende prijs- en termijnmodellen, waarbij op het Platform of in de offerte moet worden aangegeven welk van deze hieronder genoemde modellen beschikbaar is voor de betreffende clouddienst.
   1. Overeenkomst van vijf jaar (Battery Pack).
    De klant kan opteren voor een overeenkomst van vijf jaar, ook wel een Battery Pack genoemd. Gedurende deze vijfjarige periode zal de Klant maandelijks een vaste forfaitaire vergoeding betalen voor het gebruik van de gekozen clouddienst(en), ongeacht het werkelijke aantal handelingen tot gebruik van de clouddienst. Het contract start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de Klant en eindigt automatisch na het verstrijken van vijf jaar. De klant is gerechtigd deze overeenkomst voortijdig op te zeggen tegen betaling van een opzegvergoeding dat gelijk is aan het onbetaald aandeel van de volledige overeengekomen prijs voor vijf jaar.
   2. Overeenkomst van één jaar.
    De klant kan opteren voor een contract van één jaar. Gedurende dit jaar zal de Klant maandelijks een vaste forfaitaire vergoeding betalen voor het gebruik van de gekozen clouddienst(en), ongeacht het werkelijk aantal handelingen tot gebruik van de clouddienst. De overeenkomst start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant en eindigt automatisch na het verstrijken van één jaar. De Klant is gerechtigd deze overeenkomst voortijdig op te zeggen tegen betaling van een opzegvergoeding dat gelijk is aan het onbetaald aandeel van de volledige overeengekomen prijs voor één jaar.
   3. Contract van één maand.
    De Klant kan via het platform online clouddiensten bestellen en opteren voor een overeenkomst van één maand. Voor deze maand zal de Klant een vast forfaitaire vergoeding betalen in ruil voor het gebruik een specifiek volume van de bestelde clouddienst(en), (bv. aantal pagina’s, credits of documenten) in de periode van één maand. . De overeenkomst start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant. De contractduur wordt op het einde telkens van rechtswege met een maand stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen het contract per e-mail of per aangetekend schrijven voortijdig beëindigt, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.
   4. Pay-per-use overeenkomst.
    De Klant kan via het platform online clouddiensten bestellen voor een contractuele termijn van de duur van één maand en een onbepaald volume (vb. pagina’s, credits of documenten). De klant zal gedurende deze maand enkel betalen voor het werkelijke gebruik dat hij maakt van de clouddienst. Deze overeenkomst start op de dag dat de clouddienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant. De contractduur wordt op het einde telkens van rechtswege met één maand stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst voortijdig per e-mail of per aangetekend schrijven beëindigt, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

   De clouddiensten zijn gelimiteerd hetzij tot het aantal handelingen tot gebruik van de clouddienst hetzij tot het aantal gebruikers die gebruik mogen maken van de clouddienst (hierna: “toegewezen gebruik”). Als dit toegewezen gebruik wordt overschreden, zal de klant zonder dat zij hiervoor een nieuwe overeenkomst moet sluiten, automatisch in het systeem “pay per use” terecht komen. Het overschreden verbruik zal op die manier, bovenop het maandelijks forfaitair bedrag, worden afgerekend op basis van het werkelijk aantal handelingen tot oververbruik. Indien de klant dit wenst te vermijden, dient de Klant een nieuwe overeenkomst aan forfaitaire tarieven van vijf jaar, één jaar of één maand te sluiten met de Dienstverlener.

   Als er tegelijkertijd meerdere overeenkomsten bestaan voor een individuele clouddienst (bijv. een abonnement van één jaar en een Battery Pack), dan wordt voordat er gebruik wordt gemaakt van het pay per use systeem, eerst het toegewezen gebruik van alle lopende overeenkomsten opgebruikt alvorens de facturatie start in het systeem “pay per use”.

  5. De Dienstverlener heeft het recht om de overeenkomst voor het gebruik van een clouddienst zonder opzegging te beëindigen indien de Klant, ondanks waarschuwingen, zijn contractuele plichten uit de overeenkomst ernstig of herhaaldelijk schendt.
 4. Toekenning van rechten
  1. In het kader van de overeenkomst voor het gebruik van een clouddienst verleent de betrokken Dienstverlener de klant voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op toegang tot de betrokken software (d.i. de clouddienst) via het internet en om deze software te gebruiken voor eigen professionele doeleinden in het kader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Aangezien de software (d.i. de clouddienst) niet als bron- of objectcode, maar „als een dienst“ wordt geleverd, worden aan de klant geen licentie- gebruiks- of exploitatierechten van de software (clouddienst) verleend krachtens het auteursrecht, met uitzondering van het recht om de software in het computergeheugen te laden voor het beoogde gebruik.
  2. De klant verleent de Dienstverlener, met het oog op uitvoering van de overeenkomst, het recht om de gegevens die bij het gebruik van de clouddienst worden verzonden, te verwerken en, indien nodig, op te slaan en/of te kopiëren, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de contractueel overeengekomen diensten. De Dienstverlener en de Klant zullen met oog op de verwerking van deze persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst sluiten.
 5. Service en ondersteuning
  1. Konica Minolta zal gratis online ondersteuning bieden om te helpen bij het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten. De klant moet een ticket aanmaken binnen het Workplace Pure platform om ondersteuning te krijgen. Ondersteuning omvat geen algemene kennisoverdracht, opleiding, configuratie en implementatie, noch klantspecifieke documentatie of aanpassing van clouddiensten. Online-ondersteuning wordt verleend van maandag tot en met vrijdag tijdens de normale kantooruren (8.30u – 17u), met uitzondering van feestdagen.
  2. De op het Platform aangeboden clouddiensten zijn onderhevig aan verbeteringen en wijzigingen van de diensten (bijv. via updates en upgrades of het gebruik van nieuwere of andere technologieën, systemen, processen of standaarden). De klant wordt tijdig vooraf in kennis gesteld van alle belangrijke wijzigingen aan de diensten. Indien de wijzigingen aan de diensten tot grote nadelen voor de klant leiden, heeft de klant het recht om het contract op de datum van de wijziging uitzonderlijk op te zeggen zonder enige beëindigingsvergoeding of schadevergoeding in welke zin dan ook. Om bevrijdt te zijn van enige beëindigingvergoeding of schadevergoeding moet de klant de kennisgeving tot opzegging doen binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving tot wijziging.
  3. De Dienstverlener streeft naar een gemiddelde jaarlijkse netwerkbeschikbaarheid op het routeruitgangspunt van het datacentrum waar de clouddienst wordt geëxploiteerd, van ten minste 98%. De beschikbaarheid wordt gemeten op basis van het totaal aantal minuten die nodig zijn voor het oplossen van storingen op het Platform per jaar ten opzichte van aantal minuten in een jaar. Tijd die vereist is voor het onderhoudsvenster, voor optimalisering en prestatieverbetering of die besteed wordt aan het verhelpen van storingen waarvoor de betrokken Dienstverlener niet verantwoordelijk is, wordt niet in aanmerking genomen voor het meten van de beschikbaarheid.
 6. Verplichtingen van de klant
  1. De klant en de door de klant gemachtigde gebruikers zijn onderworpen aan de volgende verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden clouddiensten.
   1. De toegangsgegevens voor het gebruik van het Platform en de bestelde clouddiensten moeten door de klant veilig worden opgeslagen en tegen toegang door onbevoegde derden worden beschermd.
   2. De klant dient Konica Minolta onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van de toegangsgegevens. Hetzelfde geldt voor alle andere risico's van misbruik waarvan de klant kennis krijgt en voor elke bedreiging van de veiligheid en integriteit van de gegevens op het Platform en van de clouddiensten die daarop worden aangeboden.
   3. De klant mag een clouddienst niet (tegen betaling of gratis) ter beschikking stellen van een derde .
   4. De klant mag de software die als clouddienst ter beschikking werd gesteld, niet permanent opslaan, kopiëren, decompileren, disassembleren of aan reverse-engineering onderwerpen. Bovendien is het verboden om de software of delen daarvan te gebruiken om een afzonderlijke toepassing te maken.
   5. Van alle gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de clouddienst, moeten door de klant back-ups worden gemaakt . Gegevens moeten door de klant op virussen of andere schadelijke componenten worden gecontroleerd voordat zij worden ingevoerd of verzonden. Daartoe moet de klant demeest recente antivirussoftware implementeren.
   6. Clouddiensten mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. De overdracht, verwerking, opslag of verspreiding via het Platform van inhoud die onwettig of immoreel, seksueel expliciet of aanstootgevend is, of die geweld verheerlijkt, is verboden.
  2. De klant is verplicht de Dienstverlener te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die zij tegen de Dienstverlener instellen wegens een inbreuk op rechten door de klant (of door een derde met toestemming van de klant) in verband met het gebruik van de clouddienst. De klant is verplicht de Dienstverlener onverwijld in kennis te stellen indien hij/zij het onmiddellijke gevaar van een dergelijke inbreuk opmerkt.
 7. Betaling
  1. Het te betalen bedrag, de vervaldatum en de gedekte periode voor het gebruik van een clouddienst zijn te vinden in de desbetreffende productbeschrijving op het Platform, die de klant bij aanvang van de overeenkomst moet accepteren. Tenzij anders vermeld, worden de prijzen genoemd als een maandelijks terugkerend bedrag, en worden de bedragen door de betrokken Dienstverlener aan het begin van iedere maand of aan het begin van ieder contract gefactureerd voor onmiddellijke en volledige betaling.
  2. Er kan electronisch gefactureerd worden door de Dienstverlener. Electronische facturen zullen als pdf file verstuurd worden naar het e-mail adres dat de Klant heeft genoteerd bij de registratie van zijn account of het zal beschikbaar worden gemaakt voor de Klant online op het platform.
  3. Indien de klant niet voldoet aan zijn verplichting om het verschuldigde bedrag volledig en tijdig te betalen, heeft Konica Minolta of de betreffende Dienstverlener het recht de toegang tot het Platform en het gebruik van de door de klant bestelde clouddiensten te blokkeren totdat alle verschuldigde betalingen zijn ontvangen.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Indien de klant schade lijdt door of ten gevolge van het gebruik van het Platform of een daarop aangeboden clouddienst, is de betrokken Dienstverlener hiervoor aansprakelijk, en is de schade beperkt tot het bedrag dat de Klant in uitvoering van de overeenkomst reeds betaalde aan de Dienstverlener.
  2. Aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor winstderving en indirecte schade of gevolgschade is uitgesloten.
  3. De beperkingen van en uitzonderingen op de aansprakelijkheid die in de paragrafen 8.1 en 8.2 worden uiteengezet, gelden eveneens ten gunste van het personeel, de vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten de desbetreffende Dienstverlener.
 9. Gegevensbescherming
  1. Voor zover de Dienstverlener in het kader van de dienst toegang heeft tot persoonsgegevens van de klant, treedt zij op als verwerker en mag hij als zodanig de gegevens alleen verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst.
  2. De klant blijft verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. (“AVG”) Bijgevolg, indien de klant persoonsgegevens verwerkt bij het gebruik van de clouddienst, behoort het tot de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat hij daartoe gemachtigd is op grond van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dient hij/zij de Dienstverlener te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden in geval van een inbreuk.
  3. Partijen aanvaarden de verwerkersovereenkomst in bijlage.
 10. Slotbepalingen
  1. De overeenkomst met de klant wordt beheerst door volgende voorwaarden:
   1. De gebruikersvoorwaarden op het platform voor de specifieke clouddienst die de klant heeft besteld
   2. Deze algemene voorwaarden
   3. De verwerkersovereenkomst

   In geval van dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid tussen bovenstaande voorwaarden zal het document die het hoogst in rang staat vermeld, voorrang hebben.

  2. Het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden de clouddiensten evenals de bijbehorende voorwaarden als beschreven in artikel 10.1 wordt beheerst door het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag en eventuele andere VN-Verdragen inzake internationale koopovereenkomsten.
  3. Voor alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Platform of de daarop aangeboden clouddiensten is uitsluitend de rechtbank van Amsterdam bevoegd.

De volgende services worden automatisch geleverd door Workplace Pure na uw registratie: Translate, Convert to Word, Convert to Excel, Convert to PDF

Translate - Translate Trial

Met referentie naar de toewijzing en het gebruik van deze service, zijn de volgende aanvullende items en voorwaarden van toepassing samen met de gebruiksvoorwaarden van Workplace Pure.

Beschrijving van service:

De service Translate biedt een optie voor het vertalen van documenten met machinevertaling. Konica Minolta is niet aansprakelijk voor de taalkundige of grammaticale nauwkeurigheid, of enige andere correctheid van de vertalingen.

Ondersteunde bestandsindelingen:
DOCX, BMP, JPG/JPEG, PDF en TIFF

Ondersteunde talen: Duits, Engels, Frans, Spaans

Het gebruik dat de quota overschrijdt:

Als de maandelijkse quotalimiet voor de geboekte service is overschreden, wordt de vertaling van eventuele extra pagina's aangerekend aan 0,30 euro. Dit is niet van toepassing als andere quota zijn voor deze service die nog niet zijn gebruikt.

Onderbrekingen van service:

In het geval van onderbrekingen van de service, zal een responstijd van niet meer dan twee uur en een hersteltijd van niet meer dan vijf werkdagen als overeengekomen worden beschouwd.

De responstijd definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de start van de analyse. De tijd voor herstel definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de levering van een oplossing die kan worden bereikt door het aanpassen van de parameters, via een configuratie of door middel van andere ondersteuningsservices, Hiervoor zijn geen services die verwant zijn met de softwareontwikkeling nodig. Beide tijden worden alleen berekend binnen de service-uren en moeten worden gepauzeerd buiten de service-uren. De service is beschikbaar van maandag tot donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 15 uur.

Als de oorzaak van de onderbreking van de service gekoppeld is aan een component, deze service of de algemene prestaties waarvoor Konica Minolta niet alleen verantwoordelijk is en daarom alleen gedeeltelijk of geen invloed kan uitoefenen, moet worden geprobeerd om, in samenwerking met de betrokken partijen, zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de serviceonderbreking.

Konica Minolta moet garanderen dat de overeengekomen tijden voor respons en herstel in minstens 90% van de gevallen, worden nageleefd.

Periode en annulering:

Het abonnement op de service zal geldig zijn voor een niet gedefinieerde periode en kan worden geannuleerd met een opzegperiode van 14 dagen tot de dag van de maand waarop het abonnement werd gestart (kan worden gevonden in het relevante serviceoverzicht in Workplace Pure). Het einde van de periode is een dag die geen kalenderdag is de relevante maand is (bijv. 30 februari). De opzeggingstermijn zal verwijzen naar de laatste kalenderdag voor deze datum (in het bovenstaande voorbeeld, tot 28 of 29 februari).

Convert to Word - Convert to Word Trial

Met referentie naar de toewijzing en het gebruik van deze service, zijn de volgende aanvullende items en voorwaarden van toepassing samen met de gebruiksvoorwaarden van Workplace Pure.

Beschrijving van de service:

Met de service Convert-to-Word kunnen digitale documenten en papieren kopieën worden geconverteerd naar bewerkbare Word-bestanden. Tijdens dit proces wordt elke poging ondernomen om de paginalay-out te behouden. Konica Minolta zal niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid en de compleetheid van de geconverteerde documenten en hun paginalay-outs.

Specificaties

Ondersteunde bestandsindelingen:
PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Het gebruik dat de quota overschrijdt:

Als de maandelijkse quotalimiet voor de geboekte service is overschreden, wordt de conversie van eventuele extra pagina's aangerekend aan 0,15 euro. Dit is niet van toepassing als andere quota zijn voor deze service die nog niet zijn gebruikt.

Onderbrekingen van service:

In het geval van onderbrekingen van de service, zal een responstijd van niet meer dan twee uur en een hersteltijd van niet meer dan vijf werkdagen als overeengekomen worden beschouwd.

De responstijd definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de start van de analyse. De tijd voor herstel definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de levering van een oplossing die kan worden bereikt door het aanpassen van de parameters, via een configuratie of door middel van andere ondersteuningsservices, Hiervoor zijn geen services die verwant zijn met de softwareontwikkeling nodig. Beide tijden worden alleen berekend binnen de service-uren en moeten worden gepauzeerd buiten de service-uren. De service is beschikbaar van maandag tot donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 15 uur.

Als de oorzaak van de onderbreking van de service gekoppeld is aan een component, deze service of de algemene prestaties waarvoor Konica Minolta niet alleen verantwoordelijk is en daarom alleen gedeeltelijk of geen invloed kan uitoefenen, moet worden geprobeerd om, in samenwerking met de betrokken partijen, zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de serviceonderbreking.

Konica Minolta moet garanderen dat de overeengekomen tijden voor respons en herstel in minstens 90% van de gevallen, worden nageleefd.

Periode en annulering:

Het abonnement op de service zal geldig zijn voor een niet gedefinieerde periode en kan worden geannuleerd met een opzegperiode van 14 dagen tot de dag van de maand waarop het abonnement werd gestart (kan worden gevonden in het relevante serviceoverzicht in Workplace Pure). Het einde van de periode is een dag die geen kalenderdag is de relevante maand is (bijv. 30 februari). De opzeggingstermijn zal verwijzen naar de laatste kalenderdag voor deze datum (in het bovenstaande voorbeeld, tot 28 of 29 februari).

 

Convert to Excel - Convert to Excel Trial

Met referentie naar de toewijzing en het gebruik van deze service, zijn de volgende aanvullende items en voorwaarden van toepassing samen met de gebruiksvoorwaarden van Workplace Pure.

Beschrijving van de service:

Met de service Convert-to-Excel kunnen digitale documenten en papieren kopieën worden geconverteerd naar bewerkbare Excel-bestanden. Tijdens dit proces wordt elke poging ondernomen om de paginalay-out te behouden. Konica Minolta zal niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid en de compleetheid van de geconverteerde documenten en hun paginalay-outs.

Specificaties

Ondersteunde bestandsindelingen: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Het gebruik dat de quota overschrijdt:

Als de maandelijkse quotalimiet voor de geboekte service is overschreden, wordt de conversie van eventuele extra pagina's aangerekend aan 0,15 euro. Dit is niet van toepassing als andere quota zijn voor deze service die nog niet zijn gebruikt.

Onderbrekingen van service:

In het geval van onderbrekingen van de service, zal een responstijd van niet meer dan twee uur en een hersteltijd van niet meer dan vijf werkdagen als overeengekomen worden beschouwd.

De responstijd definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de start van de analyse. De tijd voor herstel definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de levering van een oplossing die kan worden bereikt door het aanpassen van de parameters, via een configuratie of door middel van andere ondersteuningsservices, Hiervoor zijn geen services die verwant zijn met de softwareontwikkeling nodig. Beide tijden worden alleen berekend binnen de service-uren en moeten worden gepauzeerd buiten de service-uren. De service is beschikbaar van maandag tot donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 15 uur.

Als de oorzaak van de onderbreking van de service gekoppeld is aan een component, deze service of de algemene prestaties waarvoor Konica Minolta niet alleen verantwoordelijk is en daarom alleen gedeeltelijk of geen invloed kan uitoefenen, moet worden geprobeerd om, in samenwerking met de betrokken partijen, zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de serviceonderbreking.

Konica Minolta moet garanderen dat de overeengekomen tijden voor respons en herstel in minstens 90% van de gevallen, worden nageleefd.

Periode en annulering:

Het abonnement op de service zal geldig zijn voor een niet gedefinieerde periode en kan worden geannuleerd met een opzegperiode van 14 dagen tot de dag van de maand waarop het abonnement werd gestart (kan worden gevonden in het relevante serviceoverzicht in Workplace Pure). Het einde van de periode is een dag die geen kalenderdag is de relevante maand is (bijv. 30 februari). De opzeggingstermijn zal verwijzen naar de laatste kalenderdag voor deze datum (in het bovenstaande voorbeeld, tot 28 of 29 februari).

Convert to PDF - Convert to PDF Trial

Met referentie naar de toewijzing en het gebruik van deze service, zijn de volgende aanvullende items en voorwaarden van toepassing samen met de gebruiksvoorwaarden van Workplace Pure.

Beschrijving van service:

Met de service Convert-to-PDF kunnen digitale documenten en papieren kopieën worden geconverteerd naar doorzoekbare bestanden in PDF/A-indeling die geschikt zijn voor digitale archivering. Tijdens dit proces wordt elke poging ondernomen om de paginalay-out te behouden. Konica Minolta zal niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid en de compleetheid van de geconverteerde documenten en hun paginalay-outs.

Specificaties

Ondersteunde bestandsindelingen: PDF, TIFF, PCX, BMP, JPEG/JPEG2000, JBIG2, PNG, GIF, XPS

Het gebruik dat de quota overschrijdt:

Als de maandelijkse quotalimiet voor de geboekte service is overschreden, wordt de conversie van eventuele extra pagina's aangerekend aan 0,15 euro. Dit is niet van toepassing als andere quota zijn voor deze service die nog niet zijn gebruikt.

Onderbrekingen van service:

In het geval van onderbrekingen van de service, zal een responstijd van niet meer dan twee uur en een hersteltijd van niet meer dan vijf werkdagen als overeengekomen worden beschouwd.

De responstijd definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de start van de analyse. De tijd voor herstel definieert de tijd tussen de ontvangst van het ticket en de levering van een oplossing die kan worden bereikt door het aanpassen van de parameters, via een configuratie of door middel van andere ondersteuningsservices, Hiervoor zijn geen services die verwant zijn met de softwareontwikkeling nodig. Beide tijden worden alleen berekend binnen de service-uren en moeten worden gepauzeerd buiten de service-uren. De service is beschikbaar van maandag tot donderdag van 8 tot 17 uur en op vrijdag van 8 tot 15 uur.

Als de oorzaak van de onderbreking van de service gekoppeld is aan een component, deze service of de algemene prestaties waarvoor Konica Minolta niet alleen verantwoordelijk is en daarom alleen gedeeltelijk of geen invloed kan uitoefenen, moet worden geprobeerd om, in samenwerking met de betrokken partijen, zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de serviceonderbreking.

Konica Minolta moet garanderen dat de overeengekomen tijden voor respons en herstel in minstens 90% van de gevallen, worden nageleefd.

Periode en annulering:

Het abonnement op de service zal geldig zijn voor een niet gedefinieerde periode en kan worden geannuleerd met een opzegperiode van 14 dagen tot de dag van de maand waarop het abonnement werd gestart (kan worden gevonden in het relevante serviceoverzicht in Workplace Pure). Het einde van de periode is een dag die geen kalenderdag is de relevante maand is (bijv. 30 februari). De opzeggingstermijn zal verwijzen naar de laatste kalenderdag voor deze datum (in het bovenstaande voorbeeld, tot 28 of 29 februari).

Het wachtwoord is niet veilig genoeg. Volg de instructies in het invoermasker.